KontaktO WydawnictwiePunkty sprzedażyPeriodykiKatalogNowościTania KsiążkaPrymasowe Wydawnictwo GAUDENTINUMJeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o nowościach,
proszę zapisać się na listę:

Imię:
E-mail:
[ rejestracja ]      

 [ szukaj ]      Twój koszyk
Karta pozycji – spis treści

Adopcja w pytaniach i odpowiedziach. Prawne aspekty instytucji przysposobienia

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Pojęcie i cechy instytucji przysposobienia
1. Co to jes przysposobienie?
2. Jakie przepisy regulują instytucję przysposobienia na gruncie prawa międzynarodowego?
3. Jakie przepisy regulują instytucję przysposobienia na gruncie prawa polskiego?
4. Jakie są ogólne cechy przysposobienia?
5. Co to jest ochrona tajemnicy przysposobienia?
6. W czym przejawia się zasada "dobra dziecka" stosowana w postępowaniu o przysposobienie?

II. Szczegółowa regulacja instytucji przysposobienia
7. Jakie są rodzaje przysposobienia?
8. Jakie są ogólne przesłanki przysposobienia?
9. Jakimi cechami musi charakteryzować się osoba chcąca przysposobić dziecko?
10. Czy każdego małoletniego można przysposobić (przesłanki przysposobienia)?
11. Kiedy wymagana jest zgoda na przysposobienie dziecka i kto jej udziela?
12. jak kształtuje się stan cywilny małoletniego po orzeczeniu przysposobienia?
13. Jakie nazwisko nosi przysposobiony?
14. Czy imię przysposobionego można zmienić?
15. Jak przebiega postępowanie w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym?
16. Jak przebiega procedura adopcyjna w skrócie?
17. Jakie wymogi formalne muszą spełnić osoby chcące przysposobić dziecko?
18. Przedłożenia jakich dokumentów wymaga się od kandydatów na rodziców adopcyjnych?
19. Jak wyglada wniosek w sprawie umieszczenia w Wojewódźkim Banku Danych o Kandydatach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka?
20. Kiedy mamy do czynienia z przysposobieniem zagranicznym?
21. Jak przebiega procedura kwalifikowania dziecka do adopcji zagranicznej?
22. Jak przebiega w praktyce procedura adopcyjna w ramach adopcji zagranicznej?
23. Jakiemu prawu podlega przysposobienie zagraniczne?
24. Z jakimi państwami Polska podpisała umowy w kwestii adopcji zagranicznej?

III. Postępowanie sądowe w przedmiocie adopcji
25. W jaki sposób może zostać nawiązany stosunek przysposobienia?
26. Jakie sądy orzekają w sprawach o przysposobienie?
27. Jaki sąd jest właściwy do orzekania w przedmiocie przysposobienia?
28. Kto może wystapić z wnioskiem o przysposobienie?
29. jakie elementy winien zawierać wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie przysposobienia?
30. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o wszczęcie postępowania w przedmiocie przysposobienia?
31. Czy wniosek o wszczęcie postepowania w przedmiocie przysposobienia podlega opłacie?
32. Czy dopuszczalne jest cofnięcie wniosku o przysposobienie i jakie skutki wywołuje ta czynność?
33. Kto reprezentuje dziecko w postępowaniu w przedmiocie przysposobienia?
34. Na czym polega udział małoletniego w postępowaniu?
35. Czy przysposobiony może cofnąć zgodę na przysposobienie?
36. Czy dopuszczalne jest odstąpienie przez sąd od żądania zgody przysposobienego na przysposobienie albo od jego wysłuchania?
37. Czy sąd może orzec przysposobienie mimo braku zgody przysposabianego?
38. Czy udział małoletniego w postępowaniu może być wyłączony?
39. Kogo jeszcze - oprócz przysposabianego - sąd opiekuńczy ma obowiązek wysłuchać w toku postępowania adopcyjnego przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie przysposobienia?
40. Czy w sprawie o przysposobienie przeprowadza się rozprawę?
41. Kto bierze udział w rozprawie w sprawie o przysposobienie?
42. Czy sąd może wydać postanowienie w przedmiocie przysposobienia bez przeprowadzania rozprawy?
43. czy na rozprawie mogą być obecne osoby trzecie, nie będące uczestnikami postępowania?
44. Czy w postępowaniu o przysposobienie biorą udział naturalni rodzice przysposabianego dziecka?
45. Czy przysposobienie może być orzeczone w razie śmierci osoby zamierzającej przysposobić dziecko albo przysposabianego przed wydaniem orzeczenia w tej sprawie?
46. Jakie okoliczności bada sąd w toku postępowania o przysposobienie?
47. Czy w postępowaniu sądowym w przedmiocie przysposobienia sąd prowadzi postępowanie dowodowe?
48. Czy w toku postępowania adopcyjnego dopuszczalna jest osobista styczność przysposabiającego z przysposabianym?
49. Czy do udzielenia przez sąd zabezpieczenia poprzez uregulowanie osobistej styczności przysposabiajacego z przysposabianym na czas postępowania adopcyjnego konieczny jest wniosek przysposabiającego?
50. W jaki sposób może nastapić uregulowanie osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym dzieckiem na czas trwania postępowania?
51. Czy wykonywanie orzeczonej przez sąd osobistej styczności przysposabiającego z przysposabianym na czas trwania postępowania adopcyjnego podlega kontroli sądowej?
52. W jakiej formie sąd orzeka o przysposobieniu?
53. Czy sąd może oddalić wniosek o przysposobienie?
54. Czy w postanowieniu w przedmiocie przysposobienia sąd rozstrzyga kwestie nazwiska dziecka i władzy rodzicielskij?
55. Czy postanowienie w przedmiocie przysposobienia podlega zaskarżeniu?

IV. Postępowanie w przedmiocie rozwiązania przysposobienia
56. Czy orzeczone przez sąd przysposobienie może zostać następnie rozwiązane?
57. Jaki sąd jest właściwy do orzekania w przedmiocie rozwiązania przysposobienia?
58. Kto występuje w charakterze stron w postępowaniu o rozwiązanie przysposobienia?
59. Jakie okoliczności bierze sąd pod uwagę orzekając w przedmiocie rozwiązania przysposobienia?
60. O jakich kwestiach - poza rozwiązaniem przysposobienia - orzeka sąd w wyroku rozwiązującym adopcję?
61. Czy w wyroku rozwiązującym przysposobienie sąd rozstrzyga także o obowiązku alimentacyjnym wynikającym ze stosunku przysposobienia?
62. Czy po rozwiązaniu przysposobienia przez sąd obowiązek alimentacyjny wobec dziecka obciąża jego naturalnych rodziców?

Załączniki
Wzór wniosku o przysposobienie
Wykaz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
Lista wybranych licencjonowanych instytucji adopcyjnych za granicą
Wyciąg z ważniejszych przepisów

POWRÓT

Zapowiedzi | Nowości | Katalog | Periodyki | Punkty sprzedaży | O Wydawnictwie | Kontakt

Opracowanie - PREKURSOR